spacer
spacer
spacer
spacer
שימור חומות ירושלים
קורס שימור בארכיאולוגיה
התעדה למשמרים
New Integrated Knowledge based approachs to the protection of cultural heritage from Earthquake-induced Risk

מאמרים


נופים אורבניים היסטוריים


"עיר מקיימת – גישות לנופים אורבניים היסטוריים"
תרגום המלצת אונסקו בנושא נופים אורבניים היסטוריים, יוני 2017
עדי סלע וינר, יעל פורמן נעמן


את ההמלצה בנושא נופים אורבניים-היסטוריים אישרה הוועידה הכללית ה-36 של אונסקו ב-10 בנובמבר 2011. 1 ההמלצה היא כלי ראשון שערך אונסקו בהתייחס לסביבה ההיסטורית מאז אישור מסמך ההמלצות בדבר שמירה על אזורים היסטוריים ותפקידם המודרני (אונסקו 1976). 2 ההמלצה אינה מחליפה דוקטרינות קיימות וגישות שימור שקדמו לה, אלא מציעה לשלב מדיניות שימור ופרקטיקות שימור ביעדים נרחבים של פיתוח המרחב האורבני ובהתייחס להבנת מרחב זה ולניהולו. זאת, מתוך הכרה בערכים הגלומים במרחב ההיסטורי וגם בהקשרים התרבותיים המגוונים שלו. המלצה זו נועדה לשרת את המדינות החברות באונסקו וכל בעל עניין בדבר, והיא מאומצת באופן וולונטרי. יישום ההמלצה והשימוש בכלים המוצעים בה ייעשו בהקשרים המקומיים ובהתאמה למערכות השלטון והתכנון בכל מדינה.

גישת נופים אורבניים-היסטוריים, כפי שבאה לידי ביטוי בהמלצה, מתווה דרך ומכוונת להסתכלות שלמה על המרחב האורבני. על-פי גישה זו, המורשת האורבנית היא משאב חיוני בקידום החיים באזורים אורבניים ובחיוניות שלהם. כמו כן, טמון בה פוטנציאל לפיתוח כלכלי וליצירת לכידות חברתית בסביבה גלובלית משתנה. בבסיס ההמלצה מונחת ההכרה, כי שמירה על מורשת אורבנית ופיתוח חדש מתקיימים זה לצד זה, מחזקים זה את זה ומעצימים את תרומתם למרחב האורבני. העלאת המודעות של בעלי עניין רבים - ובהם המגזר הציבורי, הפרטי והאזרחי - למרכיב המורשת האורבנית והמעורבות שלהם בעניין נתפסות כגורם חשוב בתהליכים אלה.

הוועד הישראלי לאונסקו ערך תרגום ראשוני של ההמלצה לאחר פרסומה. בשנת 2014, עם העיסוק בערים היסטוריות בישראל, בד בבד עם השיח העולמי המתפתח בנושא ערים בנות קיימא – ערים מקיימות – ועירוניות, ביקשנו לעדכן את התרגום ולהתאימו לנוסח הסופי של ההמלצה, הכולל מילון מונחים. כדי שהמסמך יהיה קריא ונהיר לעוסקים בנושא זה בישראל, לא הסתפקנו בתרגום מילולי בלבד, נדרשנו גם לתרגום תרבותי ולהתאמתם של מספר מושגים לשיח המקומי. בהתלבטות בדבר תרגום המילה urban והטיותיה לעברית בחרנו בתעתיק העברי שלה. מילה זו מכילה משמעויות נרחבות יותר מהתרגום המילולי לעיר ולעירוניות. בעוד שבעבור שם העצם ניתן להשתמש במילה עיר, בעבור שם התואר אורבני, כמתאר סביבה בנויה בצפיפות הגם שאינה עיר ובמשמעות של אורח חיים, ניכר, כי המשך השימוש במונח אורבני מתאים יותר לכוונה הרחבה המיוצגת בגישת הנופים האורבניים-היסטוריים.

עדכון התרגום נערך מטעם הוועד הישראלי לאונסקו בראשותה של ד"ר דלית אטרקצ'י, ביוזמת מינהל שימור ברשות העתיקות ובעריכה של אדר' עדי סלע וינר ומתכננת יעל פורמן-נעמן, ובליווי מקצועי של פרופ' אדר' מייק טרנר, ממעצבי הגישה לנופים אורבניים-היסטוריים ומכותבי ההמלצה. בעדכון התרגום השתתפו: ד"ר אדר' ירמי הופמן, ד"ר ארכיאולוג ג'ון זליגמן, אדר' ערן מרדכוביץ, אדר' גיורא סולר, מתכננת רחל סינגר, פרופ' עירית עמית ומתכנן גיא קב ונקי (יוני 2017).
 
 

 ___________________________________
 

 
עיצוב גרפי: ערן צירמן
 
 
 
 

site built by tetitu
 קרדיט